Program Work&Travel

โครงการ Work and Travel in USA

เป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาในระดับอุดมศึกษา ในประเทศต่างๆทั่วโลก ได้มีโอกาสเรียนรู้วัฒนธรรมและความเป็นอยู่รวมถึงประสบการณ์ด้านการทำงานและการใช้ชีวิตในประเทศสหรัฐอเมริกา ในช่วงระหว่างปิดเทอมอย่างถูกต้องตามกฎหมายในประเทศสหรัฐอเมริกา(วีซ่าJ-1) ผู้ที่เข้าร่วมโครงการจะมีโอกาสทำงานที่หลากหลายสาขา ผ่านองค์กรแลกเปลี่ยนจากทางสหรัฐอเมริกา เป็นระยะเวลาตั้งแต่ 2 - 4 เดือน และสามารถเดินทางท่องเที่ยวในประเทศสหรัฐอเมริกาได้อีก 30 วัน หลังจากจากเสร็จสิ้นโครงการ

วัตถุประสงค์ของโครงการ (Purpose of Program)


เปิดโอกาสให้นักศึกษาในระดับอุดมศึกษาได้มีโอกาสใช้ชีวิตในสังคมอเมริกันได้เรียนรู้วัฒนธรรม และระบบการทำงานกับชาวอเมริกันและนานาชาติ
ส่งเสริมให้นักศึกษาได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงทั้งด้านการดำเนินชีวิตการทำงาน การปรับตัวในการอยู่ร่วมกันในสังคม และความรับผิดชอบต่อตนเอง
เป็นการสนับสนุนให้นักศึกษาได้ใช้เวลาว่างในช่วงปิดภาคเรียนให้เกิดประโยชน์พร้อมทั้งได้มีโอกาสฝึกฝน และพัฒนาทักษะทางด้านภาษาอังกฤษในสภาพแวดล้อมจริง ทั้งในที่ทำงานและระหว่างท่องเที่ยวในประเทศสหรัฐอเมริกา
**โครงการนี้ไม่ใช่การจัดหางานในตลาดแรงงาน ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการจะต้องมีสถานภาพเป็นนักศึกษา และต้องผ่านการคัดเลือกเท่านั้น**

คุณสมบัติของผู้สมัคร (Eligibility)


มีสัญชาติไทย อายุระหว่าง 18-28 ปี
มีสถานภาพเป็นนักศึกษาภาคปกติระดับปริญญาตรี หรือโท
มีทักษะด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษดี
มีคะแนนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.00
มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี และทัศนคติที่ดีต่อการทำงานและพร้อมที่จะทำงานหนัก
มีความพร้อมที่จะเรียนรู้และปรับตัวในการอยู่ร่วมกับผู้อื่น ในวัฒนธรรมที่แตกต่าง
ผ่านการสอบสัมภาษณ์ และคัดเลือก โดย Live Abroad Group

เอกสารที่ใช้ในการสมัครสอบ (Documentation)


กรอกใบ WAT Application form ของทาง Live Abroad Group
รูปถ่าย 2 นิ้ว 1 รูป

ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมโครงการ


ค่าโครงการประมาณ แบ่งชำระ 2 รอบ คือ ครั้งที่ 1 จำนวน 35,000บาท ครั้งที่ 2 จำนวน 30,000บาท ครั้งที่3 ค่าวีซ่า 5,650 บาท **ทั้ง 2 ครั้งชำระหลังผ่านการสอบคัดเลือกแล้ว** ครอบคลุมค่าใช้จ่ายดังนี้


ค่าเข้าร่วมโครงการและจองงาน
ค่าส่งเอกสารด่วนข้ามประเทศ
ค่าดำเนินการ ประสานงานระหว่างประเทศ
ค่าSEVIS Fee $ 35 **(Non-refundable)
ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารสิทธิ์ DS2019
ค่าประกันสุขภาพและอุบัติเหตุตลอดโครงการ โดยบริษัทประกันของประเทศสหรัฐอเมริกา (SITE)
ค่าจัดหาสถานที่ทำงานโดยองค์กรต่างประเทศ (Placement Fee)
ค่าดำเนินการจัดหาที่พักในประเทศสหรัฐอเมริกา (ยังไม่รวมค่าที่พัก)

ค่า มัดจำบ้านล่วงหน้า 10 สัปดาห์ และ ค่า ประกันบ้าน $500


ค่าบ้าน สัปดาห์ละ $125 ต่อสัปดาห์ นักศึกษาสามารถแบ่งจ่ายเป็นสามครั้ง ก่อนที่จะบิน ครั้งที่หนึ่งหลังจากได้วีซ่าเรียบร้อย จ่ายเป็นจำนวน $1,000 ครั้งที่สอง ก่อนบิน $300 ครั้งที่สาม สามารถจ่ายตอนที่ไปถึงที่พักกับนายจ้างเองได้

ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ควรทราบ (นักศึกษาต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายด้วยตนเอง)


ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน 10,000 บาท (ติดต่อทางบริษัท)
ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
ค่ามัดจำบ้านพักที่อเมริกาล่วงหน้า
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวช่วงแรก สำหรับค่าโทรศัพท์ ค่าอาหารและค่าที่พัก ประมาณ 1,000 เหรียญ

ช่วงเวลาที่นักศึกษาสามารถเข้าร่วมโครงการได้


นักศึกษาหลักสูตรภาคปกติ (Normal Program) ที่ปิดเทอม ช่วงเดือนพฤษภาคม

การขอคืนค่าใช้จ่าย


สำหรับนักศึกษาที่มีความประสงค์ขอยกเลิกการเข้าร่วมโครงการหลังจากได้รับ DS-2019จากต่างประเทศแล้ว หรือหลังจากวีซ่าอนุมัติแล้ว ไม่สามารถขอเงินคืนได้ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
หากน้องทำ DS-2019 หายไม่ว่ากรณีใดใด น้องต้องเสียค่าธรรมเนียมขอใหม่ 200$
สำหรับนักศึกษาที่ไม่ได้รับอนุมัติวีซ่าจากสถานทูตอเมริกาประจำประเทศไทย จะได้รับเงินคืนค่าโครงการทั้งหมด 41,500 บาท พร้อมค่ามัดจำตั๋วเครื่องบินที่จ่ายมา

(**ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไม่คืนค่าเข้าร่วมโครงการ (Registration) 23,500 บาท และค่า Additional Service 5,000 บาท ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น**)

สิ่งที่นักศึกษาจะได้รับจากการเข้าร่วมโครงการ Work & Travel program in USA


นักศึกษาจะได้รับค่าตอบแทนในการทำงาน $8-10 ต่อชั่วโมง ค่าล่วงเวลา, ทิป, ค่าคอมมิชชั่น และอื่นๆ ซึ่งขึ้นอยู่กับประเภทของงานและข้อตกลงของผู้ว่าจ้างนอกเหนือจากรายได้พิเศษที่จะได้รับแล้วสิ่งสำคัญที่สุดคือ ได้รับประสบการณ์จริงจากการทำงานจริงที่อยู่นอกเหนือจากในห้องเรียนได้เรียนรู้วิธีกลยุทธ์ และระบบการทำงานจริงจากการทำงานร่วมกันทั้งยังได้พบเพื่อนใหม่ๆจากหลายประเทศ และยังได้ท่องเที่ยวต่อในประเทศสหรัฐอเมริกาอีกช่วงระยะเวลาหนึ่ง.... **รายละเอียดสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า