About us

Live Abroad Group เกิดขึ้นจากความคิดที่ว่า การศึกษาของประเทศไทยในปัจจุบันนั้น เป็นการศึกษาในห้องเรียนซึ่งเป็นการเรียนรู้ทฤษฎีจากหนังสือและตำราเรียนต่างๆ ในภาคปฏิบัติหรือเรียนรู้จากประสบการณ์จริงสภาพแวดล้อมจริงนั้นยังมีไม่มากเท่าที่ควร ซึ่งนักศึกษาระดับอุดมศึกษาในปัจจุบันนั้น มีความรู้ความสามารถที่ไม่ได้ด้อยไปกว่านักศึกษาในประเทศต่างๆทั่วโลกแต่อาจยังขาดประสบการณ์ การเรียนรู้ จากนอกห้องเรียน (สภาพแวดล้อมจริง) LiveAbroadGroupจึงมีจุดประสงค์เพื่อที่จะส่งเสริมให้นักศึกษา ได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ที่ไม่สามารถหาได้จากในห้องเรียน ทั้งด้านการดำเนินชีวิต การทำงาน การปรับตัวในการอยู่ร่วมกันในสังคมและความรับผิดชอบต่อตนเอง ทั้งยังช่วยเปิดโลกทัศน์แก่นักศึกษาให้มีความคิดและมุมมองที่มากขึ้น พร้อมที่จะนำไปพัฒนาตนเองและสังคมในอนาคต
เราเชื่อว่าประสบการณ์ ที่ทุกคนจะได้รับนั้น ไม่ได้มีเพียงแค่คำว่าความรู้ แต่ยังรวมถึง การพัฒนาความคิดจิตใจและมุมมองต่างๆให้ดียิ่งขึ้น และแน่นอนว่าไม่สามารถหาได้จากในห้องเรียนเราคือกลุ่มทีมงานที่มีประสบการณ์ มีความพร้อม และตั้งใจจริงที่จะให้บริการ ที่มากกว่าแค่คำว่างานบริการ....